PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

W dniu 16.04.2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybrane w Konkursie 3P przedsięwzięcia ppp zostaną objęte nieodpłatnym, profesjonalnym wsparciem doradczym, prowadzącym do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami ppp.  Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.

Celem Konkursu 3P jest wyłonienie 5 przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W bieżącej edycji Konkursu preferowane będą przedsięwzięcia ppp w obszarze rewitalizacji.

Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia ppp planowane do realizacji na podstawie:

  1. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
     

Przedsięwzięcia ppp do Konkursu 3P mogą zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mają status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Nagrodą w Konkursie jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp.

Zgłoszenia do Konkursu 3P wraz z załączoną dokumentacją przedsięwzięcia ppp należy dostarczyć osobiście lub kurierem lub pocztą.


w terminie: do dnia 18 czerwca 2014 r., do godz. 16.30,
na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs 3P.

 

Zgłoszenia, które wpłyną do PARP po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Regulamin III edycji Konkursu 3P

Załącznik nr 1 formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 kryteria oceny

Załącznik nr 3 karta oceny spełnienia wymagań

Załącznik nr 4 deklaracja jury

Załącznik nr 5 harmonogram
 

Utworzony: 2014-04-16 09:00:00


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego