PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza powtórnie III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dokonano zmiany regulaminu bieżącej edycji konkursu uproszczając wymogi formalne dla zgłoszeń konkursowych. Niezmienna pozostaje nagroda główna dla wybranych w Konkursie przedsięwzięć ppp – jest nią nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, prowadzące do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania projektami ppp. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 października 2014 roku.Celem Konkursu 3P jest wyłonienie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia ppp planowane do realizacji na podstawie:

  • ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).


Do Konkursu 3P mogą być zgłaszane wszystkie przedsięwzięcia mieszczące się w katalogu zadań publicznych, które realizują istotny cel publiczny i dla których szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych lub nakładów na usługi nie przekracza 100 mln zł brutto.

Przedsięwzięcia ppp do Konkursu 3P mogą zgłaszać podmioty, które w świetle przepisów wskazanych powyżej mają status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy.

Nagrodą w Konkursie 3P jest uzyskanie nieodpłatnego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego lub ekonomicznego lub technicznego, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp.

Zgłoszenia do Konkursu 3P wraz z załączoną dokumentacją przedsięwzięcia ppp należy dostarczyć osobiście lub kurierem lub pocztą.

w terminie: do dnia 15 października 2014 r., do godz. 16.30,
na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs 3P.
 

Zgłoszenia, które wpłyną do PARP po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia można uzyskać pod nr tel.: 22 432 70 82 oraz mailowo: ppp@parp.gov.pl .

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Regulamin III edycji Konkursu 3P
Załącznik nr 1 formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 kryteria oceny
Załącznik nr 3 karta oceny spełnienia wymagań
Załącznik nr 4 deklaracja jury
Załącznik nr 5 harmonogram
Załącznik nr 6 porozumienie
 

 

Utworzony: 2014-09-09 11:57:49


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego