PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Projekt systemowy PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” to przedsięwzięcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mające na celu promowanie modelu ppp jako instrumentu współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji zadań publicznych.

Koncepcja wspólnego realizowania zadań publicznych przez sektor publiczny i prywatny jest korzystna dla obydwu stron. Dla sektora publicznego to możliwość efektywnego wypełniania swoich ustawowych zadań, polegających na zapewnieniu usług użyteczności publicznej, natomiast dla sektora prywatnego to możliwość dostępu do nowych rynków zbytu oraz stabilnego źródła spłaty zaangażowanego kapitału.

Wzrastającą rolę tego instrumentu w gospodarkach krajów UE dostrzegła Komisja Europejska uznając ppp za kluczowy element strategii antykryzysowej oraz efektywne narzędzie wprowadzenia długoterminowych reform strukturalnych. Dlatego też, tak ważne jest, aby i Polska uznała tę koncepcję za istotną dla wspierania zrównoważonego rozwoju swojej gospodarki.

Zgodnie z „Raportem samorządowym PPP”  Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z 2011 r. w roku 2009 na 32 postępowania (29 w trybie ustawy o koncesjach oraz 3 w trybie regulowanym prawem zamówień publicznych), ostatecznie zawarto jedynie 3 umowy. W roku 2010 na 51 postępowań (45 koncesyjnych i 6 w trybie ustawy prawo zamówień publicznych) zawarto 10 umów, a w roku 2011 na 27 postępowań do połowy września zawarto jedynie 5 umów. Istnieje zatem duża potrzeba podejmowania działań z jednej strony mających na celu upowszechnienie wiedzy o PPP, które doprowadzą do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w Polsce w formule ppp, a z drugiej strony mających na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających podejmowanie przedsięwzięć w formule ppp i przedstawienie metod niwelowania tychże barier.

Dlatego celem ogólnym projektu jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno – prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Celami szczegółowymi projektu są:
• Ocena potencjału podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją zadań w formule ppp, w tym analiza zrealizowanych lub realizowanych przedsięwzięć o charakterze ppp.
• Podniesienie poziomu wiedzy o ppp wśród pracowników sektora publicznego oraz pracowników przedsiębiorstw.
• Podniesienie poziomu praktycznych umiejętności realizacji przedsięwzięć w formule ppp wśród pracowników sektora publicznego i pracowników przedsiębiorstw.
• Upowszechnienie współpracy publiczno-prywatnej jako nowoczesnego sposobu realizacji zadań publicznych.

Zdefiniowane cele zostaną zrealizowane przez następujące działania projektu:
1. Przeprowadzenie diagnozy potencjału ekonomicznego instytucji publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
2. Cykl seminariów regionalnych.
3. Ogólnopolskie konkursy projektów ppp.
4. Wsparcie podmiotów publicznych i przedsiębiorców w realizacji ppp
5. Upowszechnianie ppp – kampania promocyjno – informacyjna w zakresie ppp oraz publikacje.

Grupą docelową projektu są przedstawiciele podmiotów publicznych m.in. administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, podległe im jednostki i zakłady/spółki komunalne zainteresowane realizacją przedsięwzięć w modelu ppp oraz przedstawiciele przedsiębiorstw – inwestorów. Zakłada się, że wsparciem objętych zostanie co najmniej 100 podmiotów sektora publicznego oraz 60 przedsiębiorstw biorących udział w seminariach regionalnych na temat ppp. Ponadto przedstawiciele podmiotów biorących udział w konkursach projektów ppp wezmą  udział w wizytach studyjnych zorganizowanych w krajach UE, w których z sukcesem realizowane są projekty ppp.

W wyniku realizacji działań projektu systemowego zaplanowane są do osiągnięcia następujące rezultaty:
1. Przeprowadzenie analizy potencjału instytucji publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w formule ppp.
2. Przeprowadzenie 16 dwudniowych otwartych, regionalnych seminariów na temat ppp.
3. Przeszkolenie pracowników podmiotów publicznych oraz pracowników przedsiębiorstw 
4. Przeprowadzenie 2 ogólnopolskich konkursów dla instytucji publicznych na projekty ppp.
5. Objęcie wsparciem doradczym minimum 5 pilotażowych projektów ppp wybranych w drodze ogólnopolskich konkursów.
6. Uczestnictwo  przedstawicieli podmiotów publicznych w wizytach studyjnych w krajach UE.

Ponadto zakłada się, że realizacja projektu systemowego przyczyni się do:
1. wzrostu świadomości o korzyściach wynikających z podejmowania przedsięwzięć w formule ppp u beneficjentów projektu;
2. podniesienia wiedzy na temat ppp u beneficjentów projektu;
3. zwiększenia motywacji do podejmowania przedsięwzięć w formule ppp u podmiotów biorących udział w projekcie;
4. wzrostu praktycznych umiejętności podejmowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sektorem publicznym u beneficjentów.

Okres realizacji projektu: 02.05.2011 r. – 31.12.2014 r.
Budżet projektu: 10 047 180,00 PLN

Liderem projektu jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Partnerem projektu jest: Fundacja „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Utworzony: 2011-11-18 14:10:34


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego